Fastigheter och hyra m.m.

Vi tillhandahåller löpande rådgivning och biträder fastighetsägande bolag i samtliga frågor kopplade till ägande, köp, försäljning och förvaltning av kommersiella fastigheter. Vi har mångårig erfarenhet inom kommersiell hyresrätt, arrenderätt och övriga fastighetsrättsliga nyttjanderätter såsom servitut. Vår erfarenhet har bland annat gett oss insikt inom och kunskap kring frågor som rör kontor, butiker, industri, offentliga byggnader och offentlig mark samt andra kommersiella lokaler och markytor. Vi hjälper både fastighetsägare samt hyresgäster, arrendatorer och nyttjanderättshavare. Det kan röra sig om allt från avtalsförhandlingar och upprättande av avtal och uppsägningar till biträde inför hyres- och arrendenämnd och allmän domstol. Våra tjänster omfattar även rådgivning i fastighetsbildnings- och expropriationsfrågor samt plan- och bygglovsfrågor.  

Ett spännande område som vi arbetat med de senaste åren är frågor knutna till uppbyggnaden av smartcity och dess tjänster. Genom gränsöverskridande och nära samarbete mellan våra kompetenser inom fastigheter, IT, dataskydd och personuppgiftsbehandling erbjuder vi en närmast unik förståelse och rådgivning för våra klienter. 

För mer information, kontakta Åsa Nyqvist.

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.