Integritetspolicy Advokatfirman Styrks

En av de viktigaste principerna för all behandling av personuppgifter är öppenhetsprincipen. Denna innebär bland annat att du ska få reda på och veta vilka personuppgifter som behandlas om dig av t ex myndigheter och bolag.

I denna integritetspolicy berättar vi om hur vi kan komma att behandla dina personuppgifter och vilka rättigheter som du har. Om du är det minsta osäker eller är oklar över vår behandling av dina personuppgifter så är du alltid välkommen att ta kontakt med oss. För oss är öppenhet av vår behandling av dina personuppgifter en självklarhet. Allt för att du ska känna dig trygg. 

Advokatfirman Styrks AB (nedan ”Styrks”) följer självklart vid var tidpunkt gällande lagstiftning som berör integriteten inkluderande dataskyddslagstiftningen*.

 

Innehållsförteckning

1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
2. VEMS PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?
3. VARIFRÅN KOMMER PERSONUPPGIFTERNA?
4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?
5. FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH VILKEN LAGLIG GRUND BEHANDLAS PERSONUPPGIFTERna?

5.1 Allmänt
5.2 Klienter och klienters anställda
5.3 Motparter
5.4 Rekrytering av personal
5.5 Övriga personer
5.6 Användare av Styrks webbsida (cookies)
5.7 Mottagare av nyhetsbrev, kundundersökningar och events, m.m.

6. VEM FÅR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA?
7. HUR LÄNGE SPRAS DINA PERSONUPPGIFTER
8. DINA RÄTTIGHETER
9. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
10. VÅRA KONTAKTUPPGIFTER
11. UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN

 

1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, dina kontaktuppgifter, personnummer, IP-adress och innehåll e-mail och annan kommunikation.

 

2. VEMS PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Styrks kan komma att behandla personuppgifter när vi utför uppdrag för dig eller är anställd till vår klient, om du är motpart eller motpartsombud, är anställd eller företrädare till ett bolag som försatts i konkurs där någon av Styrks jurister är konkursförvaltare, berörs av våra uppdrag såsom sakkunnig, är leverantör eller är anställd till våra leverantörer eller om du annars är i kontakt med oss kan vi behöva behandla dina personuppgifter. Detta kan vara fallet om du deltar vid våra utbildningar och event, beställer våra nyhetsbrev, har anmält intresse att få information om Styrks verksamhet eller söker anställning hos Styrks.

 

3. VARIFRÅN KOMMER PERSONUPPGIFTERNA?

De personuppgifter som Styrks behandlar kan ha lämnats av dig som klient (eller av din arbetsgivare som är klient), av motparter, av domstol eller annan myndighet, offentliga och privata register.

 

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Styrks behandlar bara personuppgifter som behövs för vårt uppdrag, avtalsförpliktelser eller den specifika orsak för vilken vi behandlar personuppgifterna i varje enskilt fall. Detta innebär att omfattningen av behandlade personuppgifter kan vara mer eller mindre begränsad utifrån varje uppdrag och orsak för vilken vi behandlar personuppgifterna.

Som exempel på personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, telefonnummer, mailadress, befattning, personnummer (om det finns ett berättigat intresse), e-mailkonversationer, digital och analog dokumentation och ekonomisk information.

 

5. FÖR VILKA ÄNDAMÅL och vilken laglig grund BEHANDLAS PERSONUPPGIFTERna?

5.1 Allmänt

Vi behandlar bara personuppgifter om vi behöver detta för ett visst ändamål som vi har laglig grund för såsom med stöd av avtal, rättslig skyldighet, legitimt behov (intresseavvägningsprincipen). Det kan vara för att utföra vårt uppdrag, skicka nyhetsbrev till dig som är klient, genomföra seminarier och andra events som du anmält dig till. I vissa fall behandlar vi personuppgifterna för ett specifikt ändamål efter att du lämnat ditt samtycke till detta. Närmare information om ändamålen och behandlingen för olika kategorier av personer till Styrks framgår nedan.

 

5.2 Klienter och klienters anställda

Om du är klient eller anställd till en klient behandlar Styrks personuppgifterna för att kunna administrera och kunna utföra vårt uppdrag. Vi behandlar även personuppgifter från privata och offentliga register samt från domstolar och myndigheter för att uppfylla vår rättsliga skyldighet att kontrollera klienters identitet och ägarförhållanden eller om vi behöver informera oss om ärendet och i vissa fall även om klientmedel och andra tillgångars ursprung. Vi behandlar även personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt t ex bokföringslagen eller lagen om penningtvätt.

 

5.3 Motparter

Styrks kan komma att behandla personuppgifter (kontaktuppgifter) kopplade till anställda eller uppdragstagare hos juridiska personer och om motparter som är fysiska personer för att utföra uppdrag för våra klienter.

 

5.4 Rekrytering av personal

Vid rekrytering av personal behandlas personuppgifter. De uppgifter som kan behandlas är uppgifter i ansökan såsom personligt brev, betyg, intyg, CV, uppgifter från referenser samt testresultat från personlighetstester/logiktester. Det kan också förekomma att du får uppvisa ett utdrag från belastningsregister vid ingående av anställningsavtal. Vi sparar då aldrig detta utan vi önskar då bara att få titta på detta. Vi kan även utföra en bakgrundskontroll (som du ger ditt samtycke till vid signeringen av anställnings/uppdragsavtalet) via ett externt företag, vilken innehåller uppgifter om bl.a. rättsliga ärenden, huruvida du har körkort och din ekonomi.

 

5.5 Övriga personer

Om du är leverantör, konsult sakkunnig eller motsvarande till oss behandlar vi personuppgifter för att kunna genomföra beställningar, avtalsförpliktelser eller klientuppdrag.

Vi kan även komma att behandla personuppgifter om andra personer som motpartsombud, domare, skiljemän, myndighetspersoner, vittnen, sakkunniga, anställda hos juridiska personer som förvärvas eller säljs, avtalsparter, anställda vid konkursbolag m.m. Behandlingen av dessa personer sker i normalfallet för att utföra våra uppdrag för Styrks klienter.

 

5.6 Användare av Styrks webbsida (cookies)

Som de flesta webbsidor används cookies på Styrks webbsida. Dessa används för statistikändamål. Närmare information om cookies finns i vår cookie-policy som finns på Styrks hemsida.

 

5.7 Mottagare av nyhetsbrev, kundundersökningar och events, m.m.

För att kunna skicka ut beställda nyhetsbrev, administrera, genomföra och följa upp seminarium, event och utbildningar och kontakta dig som velat komma i kontakt med oss behandlas givetvis personuppgifter. Ofta behandlar vi i sådana fall bara kontaktuppgifter. I vissa fall kan vi då även behöva behandla eventuell matallergi eller specialkost om vi ska servera mat vid t ex event.

Om du inte längre vill få utskick från oss ber vid dig kontakta oss. Du kan också avanmäla dig genom att följa den länk som finns längst ned i varje utskick.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för kundundersökningar eller andra marknadsaktiviteter.

 

6 VEM FÅR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA?

Styrks advokater lyder under lagstadgad tystnadsplikt. Av tystnadsplikten följer att inga personuppgifter får lämnas ut till någon utomstående om det inte finns en laglig skyldighet till att utlämnande får ske eller att personuppgifterna behöver utlämnas inom ramen för uppdraget till motparter, domstol, myndigheter etc. Denna skyldighet är ytterst begränsad för en advokatverksamhet och får bara ske i yttersta undantagsfall och när ett utlämnande är motiverat och behövligt enligt uppdraget.

I de fall Styrks anlitar ett personuppgiftsbiträde, t ex IT-konsulter, finns alltid ett ingånget personuppgiftsbiträdesavtal som innebär att dina personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt sätt och att de skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Om Styrks skulle anlita en leverantör av IT-tjänster som finns utanför EU/EES tillses att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

 

7 HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi är skyldiga att lagra dem enligt lag eller andra regler som gäller för advokater. När personuppgifter är inte längre behövs för sitt insamlade ändamål (inaktualitet) gallras (raderas) personuppgifterna enligt en fastställd gallringsrutin. Detta gäller personuppgifter som behandlas i en digital som analog miljö.

Personuppgifter som behandlas inom ramen för och i förhållande till våra uppdrag för klienter sparas som utgångspunkt under den tid som det är nödvändigt för att administrera klientförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till klienten med dess anställda. Härutöver kan det finnas rättsliga skyldigheter eller för att det finns ett berättigat intresse efter en intresseavvägning att spara personuppgifterna under en längre tid. För personuppgifter som är kopplade till ett uppdrag finns en skyldighet att spara dessa enligt Advokatsamfundets regelverk under tio (10) år efter ärendets avslutande eller om påkallat under en längre tid. Vissa begränsade personuppgifter kan även sparas för att uppfylla skyldigheter i samband med genomförandet av jävskontroller och vid försvar av rättsliga anspråk i tio (10) år enligt preskriptionstiden i preskriptionslagen.

Personuppgifter som omfattas av bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen sparas i sju (7) år.

Om du har lämnat ditt samtycke för vår behandling av dina personuppgifter behandlas dina personuppgifter till dess att du återkallar ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke så är det bara att kontakta oss. 

 

8. DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning: GDPR) ger dig vissa rättigheter till dina personuppgifter. Syftet med dessa rättigheter är bland annat att den enskilde ska få en ökad kontroll och möjlighet att påverka den behandling av personuppgifter som sker.

Enligt dataskyddsförordningen har du följande rättigheter:

a) Rätt till tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

b) Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

c) Rätt till radering
Du har rätt att få personuppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

d) Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.

e) Rätt till begränsad behandling
Du har en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig personuppgifters riktighet.

f) Rätt till dataportabilitet
Du har en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till personuppgifter som du själv tillhandahållit till Styrks.

g) Klagorätt
Om du anser att Styrks personuppgiftsbehandling inte sker i enlighet med tillämplig lagstiftningen har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Vissa begränsningar, förutsättningar och förbehåll kan finnas av dina rättigheter enligt vad som följer av dataskyddsförordningen och den lagstiftning som Styrks lyder under.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan eller om du har några frågor kring dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss. 

 

9. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Styrks är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när Styrks bestämmer ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter. I praktiken innebär detta att Styrks som huvudprincip är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som Styrks förvarar eller på annat sätt behandlar.

Advokatfirman Styrks AB, org.nr. 559172-0015.

 

10. VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas är du varmt välkommen att kontakta oss.

Advokatfirman Styrks AB
Kungsportsplatsen 2
411 10 Göteborg
E-mailadress: reception@styrks.se
Telefon: 0702-99 10 82

 

11. UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy är gällande från och med den 1 januari 2019.

Eftersom behandlingen av personuppgifter kan förändras över tid kan även innehållet i integritetspolicyn komma att behöva förändras. Styrks kan därför komma att uppdatera denna integritetspolicy i framtiden. Nya versioner av integritetspolicyn publiceras på Styrks webbsida, www.styrks.se.

 

*Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka här för mer information.