INTEGRITETSPOLICY

ADVOKATFIRMAN STYRKS AB

 

En av de viktigaste principerna för all behandling av personuppgifter är öppenhetsprincipen. Denna innebär bland annat att du ska få reda på och veta vilka personuppgifter som behandlas om dig av till exempel myndigheter och bolag.

I denna integritetspolicy berättar vi om hur vi kan komma att behandla dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du är det minsta osäker eller är oklar över vår behandling av dina personuppgifter så är du alltid välkommen att ta kontakt med oss. För oss är öppenhet om vår behandling av dina personuppgifter en självklarhet. Allt för att du ska känna dig trygg. 

Advokatfirman Styrks AB (nedan ”Styrks”) följer självklart vid var tidpunkt gällande lagstiftning som berör integriteten inkluderande dataskyddslagstiftningen*.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, personnummer, IP-adresser och innehåll i e-mail och annan kommunikation.

Vems personuppgifter behandlas?
Styrks kan komma att behandla personuppgifter när vi utför uppdrag för dig som klient, anställd hos vår klient, om du är motpart eller motpartsombud, är anställd eller företrädare för ett bolag som försatts i konkurs där någon av Styrks jurister är konkursförvaltare, om du berörs av våra uppdrag såsom sakkunnig, är leverantör eller anställd till våra leverantörer eller om du annars är i kontakt med oss. Detta kan vara fallet om du deltar vid våra utbildningar och event, beställer våra nyhetsbrev, har anmält intresse av att få information om Styrks verksamhet eller söker anställning hos Styrks.

Varifrån kommer personuppgifterna?
De personuppgifter som Styrks behandlar kan ha lämnats av dig som klient (eller av din arbetsgivare som är klient), av motparter, domstol eller annan myndighet, offentliga och privata register.

Vilka personuppgifter behandlas?
Styrks behandlar bara personuppgifter som behövs för vårt uppdrag, avtalsförpliktelser eller den specifika orsak för vilken vi behandlar personuppgifterna i varje enskilt fall. Detta innebär att omfattningen av behandlade personuppgifter kan vara mer eller mindre begränsad utifrån varje uppdrag och orsak för vilken vi behandlar personuppgifterna.

Personuppgifter som kan komma att behandlas är exempelvis namn, adress, telefonnummer, mailadress, befattning, personnummer (om det finns ett berättigat intresse), e-mailkonversationer, digital och analog dokumentation och ekonomisk information.

För vilka ändamål och på vilken laglig grund behandlas personuppgifterna?
Allmänt
Vi behandlar bara personuppgifter om vi behöver detta för ett visst ändamål som vi har laglig grund för såsom med stöd av avtal, rättslig skyldighet eller legitimt behov (intresseavvägningsprincipen). Det kan vara för att utföra vårt uppdrag, skicka nyhetsbrev till dig som är klient eller genomföra seminarier och andra events som du anmält dig till. I vissa fall behandlar vi personuppgifterna för ett specifikt ändamål efter att du lämnat ditt samtycke till detta. Närmare information om ändamålen och behandlingen för olika kategorier av personuppgifter framgår nedan.

Klienter och klienters anställda
Om du är klient eller anställd till en klient behandlar Styrks personuppgifterna för att kunna administrera och utföra vårt uppdrag. Vi behandlar även personuppgifter från privata och offentliga register samt från domstolar och myndigheter för att uppfylla vår rättsliga skyldighet att kontrollera klienters identitet och ägarförhållanden eller om vi behöver informera oss om ärendet och i vissa fall även om klientmedel och andra tillgångars ursprung. Vi behandlar även personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter till exempel enligt bokföringslagen eller lagen om penningtvätt.

Motparter
Styrks kan komma att behandla personuppgifter (kontaktuppgifter) kopplade till motparters anställda eller uppdragstagare hos juridiska personer och motparter som är fysiska personer för att utföra uppdrag för våra klienter.

Rekrytering av personal
Vid rekrytering av personal behandlas personuppgifter. De uppgifter som kan behandlas är uppgifter i ansökan såsom personligt brev, betyg, intyg, CV, uppgifter från referenser samt testresultat från personlighets­tester/logiktester. Det kan också förekomma att du får uppvisa ett utdrag från belastningsregister vid ingående av anställningsavtal. Vi sparar då aldrig detta utan önskar då bara att få titta på utdraget. Vi kan även komma att utföra en bakgrundskontroll (som du ger ditt samtycke till vid signeringen av anställnings-/uppdragsavtalet) via ett externt företag, vilken innehåller uppgifter om bland annat rättsliga ärenden, huruvida du har körkort och din ekonomi.

Övriga personer
Om du är leverantör, konsult, sakkunnig eller motsvarande till oss behandlar vi personuppgifter för att kunna genomföra beställningar, avtalsförpliktelser eller klientuppdrag.

Vi kan även komma att behandla personuppgifter om andra personer som motpartsombud, domare, skiljemän, myndighetspersoner, vittnen, sakkunniga, anställda hos juridiska personer som förvärvas eller säljs, avtalsparter, anställda vid konkursbolag med mera Behandlingen av dessa personuppgifter sker i normalfallet för att utföra våra uppdrag för Styrks klienter.

Användare av Styrks webbsida (cookies)
Som för de flesta webbsidor används cookies på Styrks webbsida. Dessa används för statistikändamål. Närmare information om cookies finns i vår cookie-policy som finns på Styrks hemsida.

Mottagare av nyhetsbrev, kundundersökningar och events med mera
För att kunna skicka ut beställda nyhetsbrev, administrera, genomföra och följa upp seminarium, event och utbildningar och kontakta dig som velat komma i kontakt med oss behandlas givetvis personuppgifter. Ofta behandlar vi i sådana fall bara kontaktuppgifter. I vissa fall kan vi då även behöva behandla uppgifter om eventuell matallergi eller specialkost om vi ska servera mat vid till exempel event.

Om du inte längre vill få utskick från oss ber vid dig kontakta oss. Du kan också avanmäla dig genom att följa den länk som finns längst ned i varje utskick.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för kundundersökningar eller andra marknadsaktiviteter.

Vem får tillgång till personuppgifterna?
Styrks advokater lyder under lagstadgad tystnadsplikt. Av tystnadsplikten följer att inga personuppgifter får lämnas ut till någon utomstående om det inte finns en laglig skyldighet till att utlämnande får ske eller att personuppgifterna behöver utlämnas inom ramen för uppdraget till motparter, domstol, myndigheter etcetera Denna skyldighet är ytterst begränsad för en advokatverksamhet och får bara ske i yttersta undantagsfall och när ett utlämnande är motiverat och behövligt enligt uppdraget.

I de fall Styrks anlitar ett personuppgiftsbiträde, till exempel IT-konsulter, finns alltid ett ingånget personuppgiftsbiträdesavtal som innebär att dina personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt sätt och att de skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Om Styrks skulle anlita en leverantör av IT-tjänster som finns utanför EU/EES tillses att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, till exempel genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi är skyldiga att lagra dem enligt lag eller andra regler som gäller för advokater. När personuppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål (inaktualitet) gallras (raderas) personuppgifterna enligt en fastställd gallringsrutin. Detta gäller personuppgifter som behandlas i såväl digital som analog miljö.

Personuppgifter som behandlas inom ramen för och i förhållande till våra uppdrag för klienter sparas som utgångspunkt under den tid som det är nödvändigt för att administrera klientförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till klienten och dess anställda. Härutöver kan det finnas rättsliga skyldigheter eller ett berättigat intresse efter en intresseavvägning att spara personuppgifterna under en längre tid. För personuppgifter som är kopplade till ett uppdrag finns en skyldighet att spara dessa enligt Advokatsamfundets regelverk under tio (10) år efter ärendets avslutande eller om påkallat under en längre tid. Vissa begränsade personuppgifter kan även sparas för att uppfylla skyldigheter i samband med genomförandet av jävskontroller och vid försvar av rättsliga anspråk i tio (10) år enligt preskriptionstiden i preskriptionslagen.

Personuppgifter som omfattas av bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen sparas i sju (7) år.

Om du har lämnat ditt samtycke för vår behandling av dina personuppgifter behandlas dina personuppgifter till dess att du återkallar ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke så är det bara att kontakta oss.  

Dina rättigheter
Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning: GDPR) ger dig vissa rättigheter till dina personuppgifter. Syftet med dessa rättigheter är bland annat att den enskilde ska få en ökad kontroll och möjlighet att påverka den behandling av personuppgifter som sker.

Enligt dataskyddsförordningen har du följande rättigheter:

a)            Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgifts­behandling.

b)            Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

c)             Rätt till radering

Du har rätt att få personuppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

d)            Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.

e)             Rätt till begränsad behandling

Du har en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig personuppgifters riktighet.

f)              Rätt till dataportabilitet

Du har en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till personuppgifter som du själv tillhandahållit till Styrks.

g)            Klagorätt

Om du anser att Styrks personuppgiftsbehandling inte sker i enlighet med tillämplig lagstiftning har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Vissa begränsningar, förutsättningar och förbehåll kan finnas av dina rättigheter enligt vad som följer av dataskyddsförordningen och den lagstiftning som Styrks lyder under.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan eller om du har några frågor kring dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Personuppgiftsansvarig
Styrks är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när Styrks bestämmer ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter. I praktiken innebär detta att Styrks som huvudprincip är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som Styrks förvarar eller på annat sätt behandlar.

Personuppgiftsbehandling vid konkurs
Styrks har advokater som åtar sig uppdrag som konkursförvaltare och som inom ramen för konkursboets verksamhet behandlar personuppgifter. Konkursboet är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för konkursboets verksamhet och i egenskap av dess företrädare.

Konkursboet, och i vissa fall även Styrks, behandlar personuppgifter om till exempel ställföreträdare och närstående, konkursgäldenärer, aktieägare, anställda, borgenärer, leverantörer och kunder till konkursbolaget. 

Konkursboet behandlar de personuppgifter som behövs för att konkursförvaltaren ska kunna utföra sitt uppdrag. Exempel på personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer, fastighetsbeteckning, registreringsnummer för fordon, IP-nummer, bankuppgifter, löneuppgifter, facklig tillhörighet samt hälsouppgifter.

Konkursboet behandlar de personuppgifter som behövs för att konkursförvaltaren ska kunna utföra sitt uppdrag såsom att ingå, hantera och fullfölja avtal, tillhandahålla service till kunder, hantera och administrera lönegaranti, återvinning, rättsliga krav, drift och indrivning av kundfordringar.

Rättslig grund för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelserna som konkursförvaltare har enligt konkurslagen och annan i konkursärendet tillämplig lagstiftning och rättsfallspraxis, fullgöra god advokat-, förvaltar- och bokföringssed, fullgöra avtal inom ramen för konkursen, utföra en uppgift som ett led i konkursförvaltarens myndighetsutövning, eller för tillvarata intresset hos borgenärerna och övriga intressenter i konkursen om detta väger tyngre än den registrerades intressen.

I övrigt gäller vad som sägs i denna integritetspolicy.

 

Våra kontaktuppgifter
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas är du varmt välkommen att kontakta oss.

Advokatfirman Styrks AB

Kungsportsplatsen 2       

411 10 Göteborg

E-mailadress: info@styrks.se

Telefon: 0702-99 10 82

Org.nr: 559172-0015

Uppdatering av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy är gällande från och med den 1 januari 2019.

Eftersom behandlingen av personuppgifter kan förändras över tid kan även innehållet i integritetspolicyn komma att behöva förändras. Styrks kan därför komma att uppdatera denna integritetspolicy i framtiden. Nya versioner av integritetspolicyn publiceras på Styrks webbsida, www.styrks.se.

 

*Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.