ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN STYRKS

Dessa allmänna villkor tillämpas när Advokatfirman Styrks utför juridiska tjänster.

 

1. Tillämpningsområde

För de juridiska tjänster som Advokatfirman Styrks AB, 559172-0015, (”Styrks”, ”vi”, ”vår”) tillhandahåller gäller dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Genom att anlita Styrks anses den som anlitar Styrks för juridiska tjänster (”Klienten”) ha accepterat dessa allmänna villkor.

Eventuella avvikelser från dessa allmänna villkor ska avtalas skriftligen för att gälla.

När Styrks anlitas för ett uppdrag är det enbart Styrks och inte någon annan till Styrks knuten juridisk eller fysisk person som anlitas. Om inte annat följer av tvingande lag har ingen annan än Styrks något ansvar för de tjänster om tillhandahålls av Styrks.

Styrks följer Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed liksom motsvarande regler inom andra relevanta advokatsamfund "Tillämpliga regler".

 

2. Identitet av klient

Enligt lag måste Styrks kontrollera Klientens identitet och ägarförhållanden innan uppdrag påbörjas. Styrks har även lagstadgad skyldighet att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till polismyndigheten.

Styrks kan inte hållas ansvariga för eventuell skada som Klienten orsakas direkt eller indirekt till följd av att Styrks uppfyllt sina skyldigheter i detta avseende.

 

3. Styrks juridiska tjänster

Styrks tillhandahåller juridiska tjänster som utformas utifrån de förutsättningar, fakta och instruktioner som presenteras för Styrks i det specifika uppdraget. Användning av den juridiska tjänsten för i någon annan angelägenhet eller för något annat ändamål än det specifika uppdrag och ändamål inom vilket tjänsten tillhandahållits sker därför helt på egen risk.

Om inte annat skriftligen angivits vid uppdragets ingående tillhandahåller Styrks inte skatterådgivning, finansiell rådgivning, redovisningsmässig rådgivning eller rådgivning om affärsmässigheten av vissa beslut, investeringar eller transaktioner. Styrks har således inget ansvar för skattemässiga, finansiella, redovisningsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser av de beslut, investeringar eller transaktioner som Klienten fattar eller vidtar.

Styrks tillhandahåller inte rådgivning om eller utifrån rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige. Om Styrks utifrån sin allmänna erfarenhet skulle uttala en åsikt om rättsläget i annan jurisdiktion utgör detta inte rådgivning som Klienten har rätt att förlita Klienten på.

Rådgivning tillhandahålls på grundval av gällande svensk rätt vid tidpunkten för rådgivningen. Om inte annat särskilt avtalats med Klienten ansvarar Styrks inte för att uppdatera tillhandahållen rådgivning med hänsyn till efterföljande rättsutveckling.

 

4. Arvoden och kostnader

Styrks arvoden debiteras i enlighet med de principer som följer av Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed och fastställs normalt utifrån flera faktorer, såsom ärendets komplexitet, den sakkunskap, erfarenhet och de resurser som uppdraget kräver, de värden som uppdraget rör, de eventuella risker som vi påtar oss, tidspress, uppnått resultat och den tid som våra jurister lagt ned på ärendet. Arvoden beräknas utifrån de taxor som gäller vid tidpunkten för arbetets utförande.

Om det är möjligt kan Styrks inför ett uppdrag göra en uppskattning om vad arvodet kan komma att uppgå till och även överenskomma budget eller andra arvodesstrukturer utifrån vid var tidpunkt kända fakta. Styrks kan även löpande underrätta Klienten om upparbetat arvode så länge uppdraget fortgår. En sådan uppskattning baseras enbart på den information som Styrks har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.

Utöver våra arvoden är det sannolikt att vi kommer att vidkännas kostnader och göra utlägg som vi förväntar oss att Klienten ersätter oss för. Sådana kostnader och utlägg kan utgöras av registreringsavgifter, avgifter för registersökningar, kostnader för andra rådgivare och sakkunniga, resekostnader, kostnader för inhyrd personal samt budkostnader.

 

5. Mervärdesskatt

Mervärdesskatt utgår på arvode, kostnader och utlägg i de fall skyldighet föreligger att debitera detta. Mervärdesskatt debiteras klienter med hemvist inom EU om inte ett momsnummer tillhandahålls efter begäran. Styrks är skattskyldig för mervärdesskatt.

 

6. Fakturering och betalning

Styrks fakturerar månadsvis i svenska kronor (SEK), om inte annat avtalats skriftligen.

I vissa fall kan vi ställa ut en preliminär faktura ("a conto") för vårt arvode. I sådana fall kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats "a conto" dras av.

I vissa fall kommer vi att begära betalning i förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Eventuell förskottsbetalning kommer att användas för att reglera framtida fakturor. Vårt totala arvode för uppdraget samt de kostnader och utlägg vi gör kan komma att uppgå till ett högre eller lägre belopp än förskottsbeloppet.

Varje faktura anger dess förfallodag. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med den räntesats som följer av lag från fakturans förfallodag till dess att betalning mottagits.

Fakturan omfattar en specificering av de uppdrag vi hanterat för Klienten räkning och innehåller en kortfattad redogörelse för utfört arbete samt en summering av eventuella kostnader och utlägg som uppkommit.

Om Styrks innehar några medel för Klientens räkning (på grund av vårt arvode eller av annan anledning) kommer dessa att placeras på ett separat klientmedelskonto. Medel som innehas av oss för klients räkning kan komma att användas för att betala utestående fakturor som vi har tillsänt Klienten.

I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader, inklusive ombuds-arvoden. Oavsett om Klienten är vinnande eller förlorande part måste Klienten erlägga betalning för de tjänster Styrks har utfört och de kostnader Styrks har haft i samband med att Styrks företrätt Klienten i domstolsprocess eller skiljeförfarande.

Om Klienten har beviljad rättskydd för en tvist påverkar detta inte Klientens skyldighet att löpande betala Styrks utställda fakturor gentemot Klienten i ärendet. Detsamma gäller Styrks arvode och kostnader till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen.

 

7. Uppdrags upphörande

Som klient till Styrks kan man alltid avsluta samarbetet genom att skriftligen begära att Styrks frånträder uppdraget. Att samarbetet avslutas innebär inte att man som klient måste betala för de tjänster Styrks utfört och för de kostnader Styrks ådragit sig före det att uppdraget upphörde.

Om Styrks på grund av omständigheter som följer av lag eller god advokatsed är skyldiga att frånträda ett uppdrag måste Klienten erlägga betalning för de tjänster Styrks utfört och för de kostnader Styrks ådragit sig före det att uppdraget frånträddes.

 

8. Personuppgiftsbehandling

Vid utförande av uppdrag behandlar Styrks personuppgifter om Klienten och/eller Klientens anställda och andra kontaktpersoner. Klienten åtar sig att berörda anställda och övriga kontaktpersoner till Klienten som kommer i kontakt med Styrks informeras om personuppgiftsbehandlingen genom att de hänvisas till Styrks integritetspolicy som finns tillgänglig på adressen www.styrks.se/integritetspolicy.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra utförande av Styrks uppdrag. Styrks är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för uppdraget. Personuppgiftsbehandlingen och de rättigheter som den registrerade har beskrivs i Styrks integritetspolicy som finns tillgänglig på adressen www.styrks.se/integritetspolicy.

Frågor och/eller information om Styrks behandling av personuppgifter lämnas av klientansvarig delägare hos Styrks eller på adress Advokatfirman Styrks AB, Kungsportsplatsen 2, 411 10 Göteborg.

 

9. Elektronisk kommunikation

Styrks är alltid måna om att överföra meddelanden och dokument på ett säkert sätt enligt vid var tidpunkt rådande omständigheter och förutsättningar. Bland annat använder vi bland annat internet, sms och e-post i kontakter med våra klienter och andra som är involverade i ett uppdrag. Även om Styrks eftersträvar att kommunicera och dela dokument på ett säkert sätt innebär all kommunikation risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inte något ansvar för sådana risker.

Tänk på att överföring av meddelanden via elektronisk kommunikation kan utsättas för datakorruption, avlyssning, obehöriga ändringar, manipulation och virus. Detta är dessvärre risker som föreligger i dagens samhälle. Styrks accepterar endast att kommunicera via e-post eller andra motsvarande metoder under förutsättning att vi inte hålls ansvariga för någon datakorruption, avlyssning, obehöriga ändringar, manipulation eller virus eller några konsekvenser därav.

 

10. Dokumentation och immateriella rättigheter

Allt aktmaterial som upprättas eller innehas av Styrks beträffande uppdraget utgör Styrks egendom. Klienten har dock rätt att återfå alla handlingar som Klienten har överlämnat till Styrks med undantag av brev eller andra meddelanden till Styrks. Klienten har vidare rätt att återfå originalhandlingar, såsom protokoll, intyg, kontrakt, sakkunnigutlåtanden och skiljedomar. Om originaldokumentation som tillhör Klienten lämnas till Styrks kan denna dokumentation komma att behållas av Styrks under uppdragets utförande och återlämnas först efter det att uppdraget slutförts. Klienten har slutligen rätt att få kopior av korrespondens, domstolsprotokoll, domar, sakkunnigutlåtanden och av Styrks mottagna eller utgivna avtalsutkast, som Klienten inte tidigare fått del av.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det material som Styrks har producerat inom ramen för ett uppdrag tillhör Styrks. Klienten har endast rätt att nyttja materialet för det ändamål som det har tillhandahållits. Om inte annat särskilt avtalats får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Styrks ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

 

11. Arkivering

När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer aktmaterialet att arkiveras (hos oss eller hos tredje man) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat, i fysisk och/eller elektronisk form, som tagits fram eller insamlats under uppdraget under den period som bedöms behövas utifrån uppdragets art, dock aldrig under en kortare tid än den som följer av lag eller Tillämpliga Regler.

Då Styrks har en arkiveringsskyldighet har Styrks en skyldighet att alltid behålla en kopia av aktmaterialet även om Klienten begär ut aktmaterial. Radering av elektroniska akter kan bara ske i den utsträckning som lag och Tillämpliga Regler tillåter detta. Vid utlämnande av aktmaterial har Styrks rätt till skälig ersättning för arbete och kopior om arbetet är tidskrävande.

 

12. Tystnadsplikt

Styrks och dess advokater har lagstadgad tystnadsplikt beträffande uppgifter som erhållits om dig/bolaget såsom klient och dina/bolagets angelägenheter vid utförande av uppdrag.

 

13. Ansvarsbegränsning

Styrks ansvar för förlust eller skada som Klienten orsakats till följd av fel eller försummelse i vårt uppdrag, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, är begränsat till tio miljoner kronor eller, om arvodet i det aktuella uppdraget understiger en miljon kronor, tre miljoner kronor.

Styrks ansvar för skada ska reduceras med belopp som Klienten kan erhålla enligt försäkring som Klienten har tecknat eller som Klienten annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadelöshetsförbindelse som Klienten ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadelöshetsförbindelse och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadelöshets-förbindelsen inte inskränks.

Styrks ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Styrks kontroll som Styrks inte skäligen kunde ha räknat med vid tidpunkten då uppdraget påbörjades, och vars följder Styrks inte heller skäligen hade kunnat undvika eller övervinna. Styrks ansvarar inte för skada som drabbat tredje man genom att Klienten använt Klienten av våra arbetsresultat.

Styrks ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador (innefattande utebliven vinst).

Om andra rådgivare eller sakkunniga anlitats i ert uppdrag ska dessa anses vara oberoende av Styrks (oaktat om vi anlitat dem eller om Klienten anlitat dem direkt). Styrks tar därför inget ansvar för andra rådgivare och sakkunniga, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd eller andra tjänster som de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till Klienten.

Om Klienten har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller sakkunnig skall vårt totala ansvar i förhållande till Klienten reduceras med det belopp som vi hade kunnat utfå av rådgivaren eller den sakkunnige om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats på sådant sätt (och oavsett om rådgivaren eller den sakkunnige skulle haft förmåga att betala beloppet till oss eller ej). 

Inget ansvar föreligger för förlust eller skada som åsamkas genom att Klienten påförs skatt eller riskerar att påföras skatt som en konsekvens av de tjänster vi tillhandahållit.

 

14. Ansvarsförsäkring

Styrks innehar ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. Styrks är ej skyldiga att redovisa försäkringsskyddets storlek, men på Klienten begäran kan Styrks tillhandahålla intyg från vår försäkringsmäklare om att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.

 

15. Klagomål och krav

Om Klienten av någon anledning är missnöjd med våra tjänster eller önskar framföra klagomål ber vi Klienten att så snart som möjligt meddela detta till Klienten anlitade advokat.

Krav ska framställas skriftligen till Styrks inom 60 dagar från när Klienten borde ha fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet eller inom 365 dagar efter (i) datum för vår sista faktura i det uppdrag till vilket kravet hänför sig eller (ii) det tidigare datum per vilket Klienten bort inse att vårt arbete i anledning av det uppdrag till vilket kravet hänför sig hade avslutats. Efter nu angivna tider bortfaller rätten till krav.

Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot Klienten, ska vi eller våra försäkringsgivare ha rätt att bemöta, förhandla och förlika kravet för Klienten räkning, förutsatt att vi håller Klienten skadelösa med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och eventuellt uppdragsbrev. Vi accepterar inte något ansvar för sådana krav om Klienten bemöter, förhandlar, förlikar eller på annat sätt vidtar någon åtgärd med avseende på kravet utan vårt samtycke.

Om vi eller vår försäkringsgivare utbetalar ersättning till Klienten i anledning av ett krav ska Klienten, som ett villkor för utbetalningen, överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller våra försäkringsgivare genom subrogation eller överlåtelse.

 

16. Språkversioner

Dessa allmänna villkor har upprättats i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

 

17. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa allmänna villkor och eventuella särskilda villkor för uppdraget, Styrks uppdrag eller Styrks tjänster, jämte samtliga frågeställningar med anledning härav, ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag.

Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, Styrks uppdrag eller Styrks tjänster, ska slutligt avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som exklusiv första instans.

Oavsett vad som sägs ovan har Styrks rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över Klienten eller era tillgångar.

 

18. Avtalsversion

Dessa allmänna villkor gäller från och med januari 2019.

Inställningar för cookies
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Klicka [här] för mer information.
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.